Công nhận đẹp up ảnh đi bác ơi . Ip 11 cũng ra anh em nào mau chưa đạp hộp phát nào.