Tổng Liên đoàn lao động Việt trai yêu cầu hốt nhắc bửa sung thêm 1 ngày y lỡi cơ hội tết tây ra cỗ luật lao động (chữa đổi), đặng người lao động đặt nghỉ ngơi, tái tạo sức cần lao.
Tổng LĐLĐVN đề pa xuất biếu người lao động nó thêm 1 ngày y thời cơ tết tây /// hình Khả Hòa
Tổng LĐLĐVN đề xuất tặng người lao động hắn thêm 1 ngày nó nhịp tết Dương lịch
Ảnh Khả Hòa
Đây là nội dung nhằm hoẵng vào bàn luận tại họp nghị Đoàn chủ toạ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) lần ngữ 7 (khóa XII) tổ chức sáng nay 9.9, tại Hà Nội. sửa máy in quận 5
Nêu một căn số thu hút đề pa trội trong suốt tham dự thảo cỗ luật lao động sửa đánh tráo dọ 3, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đề nghị Đoàn chủ toạ đề pa xuất bửa sung thêm 1 hay là một mạng ngày nghỉ trong năm, được bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người cần lao trong suốt thời điểm bây giờ.
Ông Hiểu chứng dẫn, sang khảo áp mực Tổng LĐLĐVN, số ngày hắn lễ, tết mực tàu người cần lao hiện thời là 10 ngày, đứng ở mức trung bình thấp sánh với các nhà nước trên cầm cố giới và đít vực. trong lót đấy, mạng ngày nghỉ lễ, tết ngữ Camphuchia là 28 ngày, Brunei 15 ngày, Indonesia 16 ngày, Malaysia 12 ngày, Myanma 14 ngày, Philippines 12 ngày, Singapore 11 ngày và xắt Lan 16 ngày.