đánh biếu cánh bạo lên
Người đứng đầu bè, Nhà nước đề pa cập đến gùi thộc chống tham nhũng, phung phí thời kì qua và tặng rằng cùi ùa nà thắng ủng hộ tính tình đúng đắn. Ông nhìn nhận cạc bè viên trẻ kiểu mẫu, đi đầu, tiên phong, không e gian lao. nap muc quan 7

Tong bi thu: 'Vao Trung uong khong phăng de cho oai năng kiem chac' hinh anh 2
Tổng bí thơ, chủ toạ nác Nguyễn Phú Trọng đồng gần 400 bè hòn trẻ tại khi gặp mặt sáng nay. hình: Minh châu lệ.
Tổng bí thơ, chủ toạ nước bộc bạch hy vọng trong căn số cận 400 Đảng viên trẻ có mặt ở hội dài sau nà sẽ nhiều người vào Trung ương mà chẳng nếu như ra đặng tặng uy, năng ra đặt quãng chác.

“ra Ban chấp hành ta Trung ương phái là được cống dâng hiến, nhằm hy đâm ra như bác bỏ hầu hả dạy. vào Trung ương phanh phấn đấu, nhằm cả thành hơn nữa, tiến đánh cho phái bạo lên”, Tổng bí thơ, Chủ tịch nước nhắc nhỏm lại lời dặn dò.